De wijkraad streeft er naar de volgende doelen te bereiken:

  • Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk
  • Betrokkenheid bevorderen van bewoners onderling en bij hun woonomgeving.
  • Optimale communicatie bevorderen tussen bewoners enerzijds en de Gemeente en andere organisaties anderzijds.

De wijkraad tracht haar doel te bereiken door:                                              

  • Het instellen van onderzoeken naar behoeften en noden van de bewoners van de wijk.
  • Algemene wijkbelangen naar officiële instanties toe te behartigen.
  • Het organiseren/ondersteunen van evenementen in de wijk.
  • Alle wettelijke middelen aan te wenden, die het gestelde bevorderen.
  • Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Gemeente, het college van B en W en andere instanties over zaken, die belangrijk zijn voor de woonomgeving en de beleving.